අපගේ දැක්ම

යහපාලනය තුලින්, විශිෂ්ඨ සේවාවක්


අපගේ මෙහෙවර

ප්‍රදේශයේ ජනතාවට මූලික සේවා පහසුකම් සපයමින් පරිපාලන කාර්යයන් හි මහජන සහභාගීත්වය ලබා ගනිමින් කාර්යක්ෂම කළමනාකරණයක් තුළින් ආර්ථිකය සංවර්ධනය කර දූෂණය, නාස්තිය පිටුදැක ජනතාවට වඩාත් ඵලදායි සේවාවක් ලබාදීම අපගේ මෙහෙවර වන්නේය.

Sinhala Tamil Unicode

Contact us details

[pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" parallax_scroll="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" width_value="" width_unit="%" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_text el_title="Address" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

Address: Wellawaya Pradeshiya Sabhawa, Wellawaya.

[/pb_text][pb_text el_title="Contacts" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

Contacts: Please use following numbers to contact us

Tel: +94 55 301 1163

Fax: +94 55 301 1163

[/pb_text][pb_text el_title="Email" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[/pb_text][pb_text el_title="Website" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

Website: www.wellawaya.ps.gov.lk

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]

Go to top