ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය සභා වෙඩ් අඩවි අතරට වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය  සභා  වෙබ් අඩවිය ද  එක් කිරිමට  හැකි විම පිළිබදව  ප්‍රථමව  සතුටු වන්නෙමු. වැල්ලවාය  සභා වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරිමෙහි ලා  ඇප  කැප ව ක්‍රියා කල  කාර්ය මණ්ඩලයට මෙන්ම  නන් අයුරින්  කැප වි ක්‍රියා කල  සියළු දෙනාට මාගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුදකර සිටින්නෙමු.

සියළුම ක්‍රියාදාමයන්හි ලා  නව තාක්ෂණය යොදා ගනිමින්  ක්‍රියා කරනු ලබන  කාල වකවානුවක්  තුළ නව තාක්ෂණය යොදා ගනිමින්  ප්‍රාදේශීය සභා බල ගැන්විම හා  ප්‍රාදේශීය  හරහා ක්‍රියාත්මක වන  සියළුම කාර්යන් හි  ඵලධායිතාවය  ඉහළ නැංවිමට  හැකිවිමත්, බල ප්‍රදේශයේ මෙන්ම  ඉන් පිටත ජනතාවට  අප කාර්ය පිලිබදව  යම් අවබෝධයක්  මේ තුළින්  ලබා දිමට  හැකි විමත්,  යන කරුණු කාරණා  මේ තුළින්  සිදු කර ගත හැකි වේ යැයි  මා අපේක්ෂා කරමි.

වෙබ් අඩවියට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමි.

ඩි.එම්.සේනානායක

සභා ලේකම්,

වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභාව

adidas

Sinhala Tamil Unicode

Go to top