බිබිල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභික නාමාවලිය  යාවත්කාලිත දිනය: 30-10-2019
අනු අංකය       ස්ත්‍රී/පුරුෂභාවය
කොට්ඨාසය නම තනතුර
1 රදලියද්ද ජි.ජී.ආර්. සිල්වා මයා ගරු සභාපති පුරුෂ
2 කොටගම එස්.ඒ.එම්. චන්ද්‍රසේකර බණ්ඩා මයා ගරු උප සභාපති පුරුෂ
3 දොඩම්ගොල්ල ඒ.එම්. සුදුනිලමේ මයා ගරු මන්ත්‍රී පුරුෂ
4 පිටකුඹුර එම්.ඒ. උබේසේන මයා ගරු මන්ත්‍රී පුරුෂ
5 බිබිල බී. විල්මට් සිල්වා මයා ගරු මන්ත්‍රී පුරුෂ
6 වෑගම කේ.එම්. කපිල විජේසුරිය මයා ගරු මන්ත්‍රී පුරුෂ
7 තෝරා පත් කර එවා  ඇති සභිකයින් එම්.එම්. තිස්සගුණසිංහ මයා ගරු මන්ත්‍රී පුරුෂ
8 නිල්ගල ආර්.බී. අත්තනායක මයා ගරු මන්ත්‍රී පුරුෂ
9 නාගල ඒ.එම්. නදීෂා ජයමිණි ගුණසේකර මෙනවිය ගරු මන්ත්‍රීතුමිය ස්ත්‍රී
10 මල්ලැහැව බී.එම්. ජයලත් බණ්ඩාර මයා ගරු මන්ත්‍රී පුරුෂ
11 කුරුවාඹ කේ.එම්.ඒ. බන්දුල ජයවර්ධන මයා ගරු මන්ත්‍රී පුරුෂ
12 තෝරා පත් කර එවා  ඇති සභිකයින් එල්.ඒ.බී. චන්ද්‍රිකා මල්කාන්තී මිය ගරු මන්ත්‍රීතුමිය ස්ත්‍රී
13 තෝරා පත් කර එවා  ඇති සභිකයින්-- ඩී.එම්. කරුණාවති මිය ගරු මන්ත්‍රීතුමිය ස්ත්‍රී
14 තෝරා පත් කර එවා  ඇති සභිකයින් ජේ.ඒ. අමාලී කාංචනා ජයලත් මිය ගරු මන්ත්‍රීතුමිය ස්ත්‍රී
15 තෝරා පත් කර එවා  ඇති සභිකයින් ඒ.එම්. තිලක් අත්තනායක මයා ගරු මන්ත්‍රී පුරුෂ
16 තෝරා පත් කර එවා  ඇති සභිකයින් ඩී.එම්. ශ්‍රියානන්ද දිසානායක මයා ගරු මන්ත්‍රී පුරුෂ
17 තෝරා පත් කර එවා  ඇති සභිකයින් එච්.එම්. සරත් කුමාර මයා ගරු මන්ත්‍රී පුරුෂ
Air Jordan VII 7 Shoes

Sinhala Tamil Unicode

Go to top